ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de verkoper

De Lamont Products website en webshop zijn eigendom van:

Lamont Products NV

    Gestellei 14, 2820 Bonheiden
    015 27 81 51
    info@lamont.be
    BTW nummer: BE0438 982 111
    Rekeningnummer: 

Toepassing

De volgende bepalingen en voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Lamont Products webshop worden geplaatst. Door producten te bestellen op de Lamont Products webshop aanvaardt u deze Voorwaarden. 

Lamont Products behoudt zich het recht om onderhavige Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Verkoopovereenkomst

Bij elke bestelling via de Lamont Products webshop wordt u gevraagd om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze volledige Voorwaarden. Een bestelling plaatsen zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze Voorwaarden steeds bindend zijn.

Aankopen via de Lamont Products webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht heeft ontvangen dat de bestelling en betaling ontvangen werden.

Prijs

Alle prijzen op de webshop van Lamont Products zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de eventuele kosten voor verzending en betaling. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en foutieve vermeldingen.

Alle prijzen slaan uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Betaling 

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van de verschuldigde som. 

Betaling is mogelijk via:

    iDEAL
    Bancontact

Alle kosten voor verzending, betaling en verwerking, alsook de kosten van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling. U erkent en aanvaardt de betaling van al deze kosten, die samen met de totale kostprijs van de producten van uw rekening worden gedebiteerd.

U hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Lamont Products te melden.

Verzending

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk na betaling verwerkt en verzonden. Lamont Products werkt samen met derden voor de verzending van uw bestelling. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. De vermelde verzendings- en leveringstermijnen zijn niet meer dan streefdoelen. Lamont Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of verliezen, beschadigingen, of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de vermelde verzendings- en leveringstermijnen.

Aanbod

De artikelen die verkocht worden via de Lamont Products webshop zijn enkel bestemd voor particulier gebruik.

De Lamont Products website en webshop worden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het voorkomen dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Lamont Products is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen (zie www.lamont.be/contact).

Het aanbod is steeds geldig zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lamont Products. De voorraad van de producten op de Lamont Products webshop wordt automatisch geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is vanwege onopzettelijk foutieve voorraadgegevens. Lamont Products kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien de leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, zal Lamont Products u contacteren en een oplossing voorstellen.

Lamont Products is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Alle afbeeldingen met betrekking tot de producten en aanbiedingen zijn richtinggevend. Kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Garantie

Onmiddellijk na ontvangst moet u de geleverde goederen nakijken. Elk gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Lamont Products is bereikbaar via e-mail op info@lamont.be of per post op het volgende adres: Gestellei 14, 2820 Bonheiden, België.

Indien de door Lamont Products geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Lamont Products binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet kosteloos hersteld of vervangen worden. In geval van vervanging wordt Lamont Products eigenaar van het vervangen goed.

Om beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen. We raden u aan om het aankoopbewijs van de goederen te bewaren.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale slijtage, een gebrek aan onderhoud, een ongeval, het niet naleven van de gebruiksinstructies of instructies voor de was, of elk abnormaal of incorrect gebruik.

Herroepingsrecht

Voor alle bij Lamont Products aangekochte producten heeft u het recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, zonder opgave van redenen.

Wenst u gebruikt te maken van het herroepingsrecht, dan moet u ons daarvan schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 14 kalenderdagen na levering van het goed, op volgend adres: Gestellei 14, 2820 Bonheiden, België, of door een e-mail te versturen naar info@lamont.be. U kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier.

De goederen moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 14 kalenderdagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugbezorgd worden aan Lamont Products op volgend adres: Gestellei 14, 2820 Bonheiden, België. De verzenddatum geldt als controledatum. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggezonden naar de afzender.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden. 

Lamont Products betaalt u het volledige aankoopbedrag terug binnen 14 kalenderdagen na de inkennisstelling van de herroeping. Lamont Products heeft het recht om te wachten met de terugbetaling totdat alle goederen geretourneerd zijn, of totdat u een verzendbewijs van de retourzending heeft bezorgd, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u de volledige bestelling terugbezorgd, betaalt Lamont Products het volledige aankoopbedrag inclusief de standaard leveringskosten terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retourneert, betalen wij u het aankoopbedrag van de terugbezorgde goederen exclusief de leveringskosten terug. Eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door Lamont Products aangeboden goedkoopste standaardlevering worden in geen geval terugbetaald.

Lamont Products verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen. Er zullen u geen kosten in rekening gebracht worden voor de terugbetaling.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven de exclusieve eigendom van Lamont Products tot op het moment van volledige betaling. U verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lamont Products te wijzen, bijvoorbeeld derden die beslag zouden leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel op u over vanaf de levering.

Overmacht 

Lamont Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het Lamont Products-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van Lamont Products om.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Lamont Products of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Voorwaarden van Lamont Products is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels in het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Alle kosten van gerechtelijke invordering, inclusief honoraria, zullen ten last van de consument worden verhaald.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op eender welk moment door Lamont Products om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, betekent niet dat Lamont Products afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Privacy

Lamont Products draagt zorg voor uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doeleinden die worden beschreven in het Privacybeleid dat u kan raadplegen onderaan de website.

U beschikt steeds over het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor schriftelijk contact op met Lamont Products (met bewijs van identiteit) op het volgende adres: Gestellei 14, 2820 Bonheiden, België, of door een e-mail te sturen naar info@lamont.be.

Bewijs

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Klachten & klantendienst

Als er ondanks onze goede zorgen toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust. Dit kan telefonisch op 015 27 81 51, per e-mail op info@lamont.be, of per post op het volgende adres: Gestellei 14, 2820 Bonheiden, België.

We zoeken dan samen naar de beste oplossing.

Voor verdere vragen, opmerkingen of samenwerkingen kan u steeds mailen naar info@lamont.be.